Architecture: Hanoi

kien truc Phap thuoc Hanoi.pdf

GIẢI PHÁP BẢO TỒN BỀN VỮNG KIẾN TRÚC THUỘC ĐỊA PHÁP Ở HÀ NỘI

20/8/2015- Trần Quốc Bảo, Nguyễn Mạnh Trí, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng

Kiến trúc thuộc địa Pháp là một di sản kiến trúc đặc biệt của Hà Nội. Nghiên cứu xem xét vấn đề bảo tồn di sản ở khía cạnh phát triển bền vững. Đây là một phương pháp tiếp cận tổng hòa từ nhiều góc độ văn hóa - xã hội - kinh tế. Từ đó đề xuất các giải pháp bảo tồn bền vững áp dụng cho các mức độ khác nhau trong cấu trúc đô thị của di sản ô phố - tuyến phố - công trình.

Bảo, T., & Trí, N. (2015). GIẢI PHÁP BẢO TỒN BỀN VỮNG KIẾN TRÚC THUỘC ĐỊA PHÁP Ở HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 9(4), 51-56. 

kien truc ban dia VN.pdf

Kiến trúc bản địa Việt Nam trong thế giới đương đại

Doãn Minh Khôi-30/5/2014

Kiến trúc bản địa là một xu hướng kiến trúc ngày càng thể hiện rõ vai trò của mình trong đời sống đương đại, không phải chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Bài viết phân tích khái niệm kiến trúc bản địa, biểu hiện của nó trong kiến trúc ở một số thành phố tiêu biểu của Việt Nam thông qua các yếu tố tác động về mặt khí hậu - địa lý - cảnh quan và ngữ cảnh văn hóa. Đồng thời chỉ ra một số phương thức biểu hiện tính bản địa trong kiến trúc đương đại Việt Nam thông qua một số tác phẩm kiến trúc đương đại tiêu biểu của Việt Nam những năm gần đây.

Khôi, D. (2017). Kiến trúc bản địa Việt Nam trong thế giới đương đại. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 8(2).